Wyszukaj

Wsparcie klienta: Telefon: (+357) 22314160

 • Projekt HPRL
 • Inwestor
 • Trader
 • Ranking
 • Czym jest projekt HPLR?

  Projekt HPRL jest serwisem proporcjonalnego kopiowania operacji handlowych z konta Tradera do konta Inwestora. Jeżeli w okresie rozliczeniowym wynik skopiowanych na konto Inwestora operacji będzie dodatni, to Trader otrzymuje ustaloną wcześniej przez niego prowizję od kwoty zysku.

 • Jak są kopiowane transakcje Tradera?

  Operacje handlowe są kopiowane na konto Inwestora rozpoczynając od nowej transakcji Tradera.

  Zlecenia oczekujące nie są kopiowane na konto Inwestora. Kopiowanie operacji handlowych Tradera, które są dokonywane za pomocą zleceń oczekujących następuje w momencie aktywacji odpowiednich zleceń.

  Objętość kopiowanych operacji handlowych Tradera jest wyliczana na podstawie stosunku środków Inwestora do Tradera:

  Środki zawierają balans, niezrealizowany wynik według otwartych pozycji i kredyty, jeżeli są dostepne.

 • Czy Inwestor może zarządzać transakcjami skopiowanymi z konta Tradera?

  Tam, może. Jeżeli Inwestor zmienił jakikolwiek parametr (StopLoss, TakeProfit) otwartej operacji lub częściowo zamknął otwarta pozycję, to operacja przechodzi pod kierownictwo Inwestora.

  Przejście operacji pod kierownictwo Inwestora oznacza, iz zamknięcie danej operacji nie będzie wliczone do odpowiedniej operacji handlowej na koncie Tradera, i Inwestor powinien śledzić za tą operacją i zamknąć ją samodzielnie.

 • Dlaczego za każdą zyskownie skopiowaną transakcją z konta Inwestora jest pobierana prowizja?

  Za każdą dodatnio zamkniętą skopiowaną operację na konto Inwestora jest dodawana prowizja w rozmiarze ustalonym wcześniej z Traderem, z komentarzem "cmsn lock". Dana prowizja jest spisywana z konta Inwestora i jest rezerwą na koncie buferowym. Skumulowane na tym koncie środki są rozdzielane między Inwestorem i Traderem przy dokonaniu rozrachunku.

 • Czym jest konto buferowe?

  Konto buferowe to specjalne konto, na którym są zgomadzane prowizje z dodatnich operacji, skopiowanych na konto Inwestora. Skumulowana prowizja jest rozdzielana między Inwestorem a Traderem po dokonaniu rozliczenia między nimi. Konto buferowe jest potrzebne dla ochrony środków Inwestora i Tradera, ponieważ Inwestor nie będzie mógł wypłacić środki należące do tradera, a Trader nie będzie mógł otrzymać większe wynagrodzenie, niż mu się należy według wyników jego pracy za okres rozliczeniowy.

 • Jak się rozliczają Inwestor i Trader?

  Rozliczenie między Inwestorem a Traderem ma miesjce w ustalonym okresie pod warunkiem braku otwartych pozycji na koncie Inwestora.

  Wynagrodzenie Tradera wynosi część przychodu od skopiowanych operacji na koncie Inwestora. Wynagrodzenie Tradera jest spisywane z konta buforowego i zostaje zaksięgowana na jego konto handlowe z komentarzem "cmsn from". Pozostałe środki z konta buforowego są zwracane na konto handlowe Inwestora z komentarzem "cmsn return".

 • Czym jest rachunek Inwestora?

  Konto Inwestora to konto handlowe w firmie TeleTrade, które jest zarejestrowane w projekcie HPRL jako konto Inwestora.

 • Jak otworzyć konto Inwestora?

  Aby otworzyć konto Inwestora trzeba:

  • Otworzyć Gabinet Osobisty i konto handlowe w firmie TeleTrade.
  • W roździale «Inwestycje» wybrać w menu punkt HPRL.
  • Wybrać konto ohandlowe, które trzeba zarejestrować jako konto Inwestora.
  • Nadać koncie status «Inwestor» poprzez wybranie odpowiedniej opcji.
 • Jak połączyć konto Inwestora z kontem Tradera?

  Aby przyłączyć konto Inwestora do konta Tradera trzeba:

  • Wybrać w Gabinecie Osobistym w rozdziale «Inwestycje» punkt menu HPRL.
  • Wybrać konto handlowe, które chcemy dołączyć do Tradera.
  • Jeżeli to konieczne, trzeba nadać koncie status «Inwestor».
  • Wybrać opcję «Podłączyć tradera».
  • W oknie, które się otworzy w polu «Kontakt do Tradera/nickname» trzeba wpisać odpowiednie dane Tradera: kontakt do Tradera lub nickname.
  • Wybrać opcję «Szukać».
  • Zapoznac się z informacją o TeleTrade i jego wynagrodzeniu prowizyjnym i wybrac opcję «Dalej».
  • W pojawionym oknie określić stawkę procentową kopiowanych transakcji i «Potwierdź».
 • Jak odłączyć konto Inwestora od konta Tradera?

  Aby odłączyć konto Inwestora od konta Tradera trzeba:

  • W Gabiniecie Osobistym w roździale «Inwestycje» trzeba wybrać w menu punkt HPRL.
  • Wybrać konto handlowe, które chcemy odłączyć od Tradera.
  • Wybrać możliwość « Odłączyć Tradera» i potwierdzić swój wybór.
 • Dlaczego konto Inwestora może połączyć jedynie do jednego Tradera?

  Aby osiągnąć maksymalną finansową jasność między Inwestorem i Traderem w projekcie HPRL jednym kontem Inwestora można dołączyć tylko do jednego konta Tradera. Aby utworzyć portfel Traderów najlepiej jest otworzyć kilka kont Inwestora i dołączyć je do odpowiedniego Tradera.

 • Czym jest konto Tradera?

  Konto Tradera - jest to specjalne konto, które jest zarejestrowane w projekcie «HPRL» firmy TeleTrade jako dystrybutora sygnałów handlowych konta Tradera.

 • Jaki jest początkowy kapitał zakładowy Tradera?

  Aby zabezpieczyć Inwestorów wysokość środków na koncie Tradera powinien wynosić nie mniej niż 2 000 dolarów.

 • Jak założyć konto Tradera w firmie TeleTrade?

  Aby otworzyć konto Tradera trzeba:

  • Założyć Gabinet Osobisty i otworzyć konto handlowe w firmie TeleTrade.
  • Zasiliś konto handlowe na kwotę nie mniejszą niż 2 000 dolarów.
  • W rozdziale «Inwestycje» wybrać punkt menu « HPRL».
  • Zarejestrować konto handlowe jako konto Tradera wybrając odpowiedni przycisk.
  • Wypełnić dane Tradera i dane konta.
 • Jak jest rozliczany zysk Tradera?

  Wydajność Tradera jest oceniana na podstawie codziennych zmian na jego koncie. Przy obliczaniunrentowności nie są brane pod uwagę żadne transakcie bilansowe. Oznacza to, że dane o rentowności odzwierciedlają tylko wyniki transakcji handlowych Tradera.

 • Czym jest zmienność codziennej rentowności?

  Zmienność codziennych wydajności jest miarą, która odzwierciedla wielkość codziennych wahań wydajności w stosunku do jego średniej wielkości. Wahania wydajności - to ryzyko. Wysokie wahania - to wysokie ryzyko.

 • Czym jest parametr ryzyka?

  Ryzyko to wskaźnik wahań codzinnej wydajności za okres ostatnich 14 dni handlowych. Jeżeli ten wskaźnik jest wysoki (5), to oznacza, iż Trader dopuszcza do dużych wahań wydajności, tzn. wykorzystuje agresywne taktyki handlowe. Niski wskaźnik (1) świadczy o tym, iż strategia Tradera jest konserwatywna.

 • Czym jest spadek?

  Bieżący spadek jest to wielkość, charakterysujący bieżący stan konta handlowego (rentowność) w porównaniu do jego maksymalnej rentowności w przeszłości.
  Maksymalny spadek jest to wielkość, charakteryzująca maksymalny upadek rentowności w porównaniu do maksymalnej lokalnej rentowności, która była osiągnięta przez cały okres posiadania konta Tradera.

 • Czym jest współczynnik odzyskiwania?

  Współczunnik odzyskiwania - charakterystyka wyników Tradera, która jest wyliczana ze stosunku obecnej rentowsności do największej wypłaty. Współczynnik odzyskiwania pokazuje, jak bradzo dochód przekracza głębokość maksymalnej wypłaty. Porównując dwóch Traderów z jednakową rentownością lepszym jest ten, który ma współczynnik odzyskiwania jest większy, ponieważ jego rentowność była osiągnieta dzięki niskim wypłatom.

 • Czym jest wskaźnik Sharpe'a?

  Wskaźnik Sharpe'a - charakterystyka wyników Tradera, która oblicza się jako stosunek wydajności do zmienności (wahań) wydajności. Wahania dochodów są ryzykiem. Wysokie wahania są wysokim ryzykiem i muszą przynieść wysokie zyski. Porównując dwóch Traderów z taką samą wydajnością, ten najlepszy współczynnik Sharpe'a jest najlepszy, ponieważ jego rentowność była osiągnięta z najmniejszym ryzykiem.

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

X
Live
 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

 • Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

 • TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

  Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

 • Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij
w sieci społecznej
Konsultant
online
Prośba
o telefon zwrotny
Strona główna